Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Polak Professional Organizer (hierna genoemd “Polak Professional Organizer”) en op het gebruik van de website www.polakorganizer.nl. Polak Professional Organizer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Polak Professional Organizer vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan jou en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

1. Welke gegevens we verwerken

Polak Professional Organizer verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn o.a. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, IP-adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek. In voorkomende gevallen verwerkt Polak Professional Organizer bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheid (voor zover relevant voor onze samenwerking), gegevens van personen jonger dan 16 jaar (met toestemming van ouders of voogd) en Burgerservicenummer (BSN) (bij samenwerking op basis van een persoonsgebonden budget of bij de afwikkeling van een nalatenschap waarbij jij de opdrachtgever en/of executeur bent). 

Met onze diensten en/of website hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@polakorganizer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Waarom we jouw gegevens verwerken

Als je onze website bezoekt, een dienst afneemt, een vraag stelt, een bestelling plaatst, je aanmeldt voor de nieuwsbrief van Polak Professional Organizer, een review achterlaat of deelneemt aan een onderzoek of winactie, verwerken wij persoonlijke gegevens van jou om:

  • Om diensten en/of goederen aan je te leveren en je te informeren over de status hiervan;
  • Je te appen, bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of vragen van jou te beantwoorden;
  • Jouw betaling af te handelen;
  • Je onze nieuwsbrief te verzenden;
  • Onze website te kunnen analyseren en onze dienstverlening aan jou te verbeteren;
  • Informatie aan derde partijen te verstrekken als dit nodig is om hun werk in opdracht van Polak Professional Organizer uit te kunnen voeren of als er een juridische grondslag voor is. Polak Professional Organizer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Polak Professional Organizer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodighebben voor onze belastingaangifte.

3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Polak Professional Organizer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Polak Professional Organizer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veilig Internetten – Cookies

4. Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Polak Professional Organizer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens. Voor onze bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

5. Wat jouw rechten zijn

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Polak Professional Organizer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@polakorganizer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Overweeg je dit te doen, dan waarderen we het als je ons vooraf benadert om je klacht samen met ons te bespreken.

6. Wanneer we ons privacybeleid wijzigen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.polakorganizer.nl. Polak Professional Organizer raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Als de nieuwe privacyverklaring serieuze gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Polak Professional Organizer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Polak Professional Organizer
Bertie Polak
Voorburcht 12
3823 AC Amersfoort
telefoon: 06 – 52602880
e-mail:  info@polakorganizer.nl
website:  www.polakorganizer.nl

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16 december 2020.

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.